Huisreglement

Van de vereniging:

Artikel 1.
Er is een AMSTERDAMSCHE NEUROLOGENVEREENIGING.

Artikel 2.
De vereniging stelt zich tot doel de neurologische wetenschap in de ruimste zin van het woord onder haar leden en andere geïnteresseerden te bevorderen, voornamelijk door het organiseren van wetenschappelijke of didactische bijeenkomsten. Zij houdt zich niet bezig met belangenbehartiging van de leden.

Van de leden:

Artikel 3.
Gewone leden zijn geneeskundigen, clinici of niet-clinici, of andere academici, werkzaam op het gebied van de neurologie in de breedste zin van het woord, woonachtig in Amsterdam of elders in Nederland.

Artikel 4.
In voorkomende gevallen kunnen zij, die overigens aan de in artikel 3 gestelde normen voldoen maar niet in Nederland woonachtig zijn, als buitenlid aangenomen worden.

Artikel 5.
Op voorstel van het bestuur kan door de vergadering aan daarvoor, op grond van hun verdiensten voor de vereniging of de neurologie in het algemeen, in aanmerking komende leden alsook niet-leden het ere-lidmaatschap van de vereniging worden toegekend.

Artikel 6.
Alle leden, buitenleden en ereleden, voor zover ter vergadering aanwezig, hebben stemrecht.

Artikel 7.
Kandidaat-leden of kandidaat-buitenleden worden voorgedragen door het bestuur of door ten minste 2 verenigingsleden. Van kandidaat-leden wordt in principe vereist dat zij de doctorsgraad hebben verworven op het gebied van de klinische neurologie of de neurologische wetenschappen in brede zin, dan wel neuroloog zijn, dan wel als neuroloog werkzaam zijn geweest. Hierop kan slechts in overleg met het bestuur en op gemotiveerde gronden een uitzondering worden gemaakt. De voordraging wordt schriftelijk per e-mail of post geconvoceerd.

Artikel 8.
De voordracht voor toekenning van het ere-lidmaatschap vindt plaats door het voltallige bestuur onder schriftelijke of mondelinge motivatie ten overstaan van de ledenvergadering. De voordraging wordt schriftelijk per e-mail of post geconvoceerd.

Artikel 9.
Om tot gewoon lid, buitenlid of ere-lid van de vereniging te worden gekozen, is het nodig dat de betrokken kandidaat 3/4 van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden op zich verenigt. Indien één of meer ter vergadering aanwezige leden een schriftelijke stemming verlangen dient de stemming geheim en met gesloten stembriefjes te geschieden. De kandidaat wordt geacht ten tijde van de stemming niet ter vergadering aanwezig te zijn.

Van het bestuur:

Artikel 10.
Het bestuur wordt gekozen uit de gewone leden en is samengesteld uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris- penningmeester en twee leden.

Artikel 11.
De voorzitter en vice-voorzitter worden gekozen voor de tijd van twee jaar. Noch de voorzitter, noch de vice-voorzitter zijn aansluitend in hun functie herkiesbaar. Op dit principe kan, op verzoek van het bestuur of van de vergadering, een uitzondering worden gemaakt. De secretaris-penningmeester wordt gekozen voor een periode van tenminste vier jaar en is daarna terstond herkiesbaar voor nog eens een periode van twee jaar.

Artikel 12.
De bestuursoverdracht vindt plaats op de november-vergadering van het betrokken verenigingsjaar. Het zittende bestuur stelt een nieuw bestuur voor dat geacht wordt bij meerderheid van stemmen te zijn aangenomen tenzij er tegenkandidaten zijn gesteld, in welk geval een schriftelijke stemming met gesloten stembriefjes wordt gehouden en een 3/4 meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen vereist is om tot bestuurslid te worden gekozen.

Artikel 13.
De secretaris-penningmeester beheert en verzorgt het archief van de vereniging, draagt zorg voor de adequate uitvoering van de verenigingsactiviteiten en draagt zorg voor de inning en het beheer der verenigingsgelden. Op de november-vergadering van ieder jaar geeft de secretaris-penningmeester ten overstaan van de ledenvergadering een financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar. Het financieel jaarverslag wordt eerst ter goedkeuring aan de kascommissie voorgelegd. De kascommissie bestaat uit twee onafhankelijke leden, die niet in het bestuur zitten of hebben gezeten. Zij worden door het bestuur voor de duur van vier jaar gekozen.

Van de vergaderingen:

Artikel 14.
Lid 1
Jaarlijks worden in principe negen vergaderingen gehouden: vijf klinische avonden te houden in de 5 opleidingsziekenhuizen en vier wetenschappelijke avonden. De klinische avonden vinden plaats in oktober (Slotervaartziekenhuis), december (VUmc), februari (AMC), april (Sint Lucas Andreas ziekenhuis) en mei (OLVG) en de wetenschappelijke avonden in de maanden november, januari, maart en juni. De januari-vergadering wordt gewijd aan presentaties van promovendi uit niet-Amsterdamse klinieken, gecombineerd met wetenschappelijke voordrachten van de Amsterdamse vakgroep neurochirurgie. De wetenschappelijke vergadering van het Sint Lucas Andreas en Slotervaartziekenhuis wordt om het jaar gehouden. In het jaar waarin deze plaatsvindt worden de wetenschappelijke vergaderingen van het AMC en VUmc op één avond gecombineerd. De vergaderingen worden als regel op de tweede maandag van de maand, van 19.00 tot 21.00 uur gehouden. De wetenschappelijke vergadering in juni heeft een speciaal karakter, zie artikel 14 lid 2. In voorkomende gevallen kunnen dag en tijd gewijzigd worden (bijv. doublures met andere wetenschappelijke bijeenkomsten, feestdagen), evenals het aantal uitgeschreven vergaderingen, zulks ter discretie van het bestuur. Op iedere vergadering bestaat de mogelijkheid tot het doen van huishoudelijke mededelingen. Indien een huishoudelijke vergadering noodzakelijk is wordt deze geconvoceerd als huishoudelijk deel voorafgaand aan het wetenschappelijke deel van de eerstvolgende vergadering. In principe zijn alle vergaderingen en bijzondere bijeenkomsten, georganiseerd door de vereniging, openbaar. Indien hiertoe aanleiding bestaat kan op voorstel van het bestuur of van de ledenvergadering worden besloten het huishoudelijke deel van de vergadering besloten te houden.

Lid 2
Op de wetenschappelijke avond in juni wordt de Moffie prijs uitgereikt (jaarlijks), de Biemond penning toegekend (eens in de twee jaar), de Biemond lezing uitgesproken (jaarlijks, alternerend door een buitenlandse gast en diegene die de Biemond penning is toegekend) en de aanmoedigingsprijs van de Vereeniging uitgereikt (eens in de twee jaar, in het jaar waarin de buitenlandse gast de Biemond lezing uitspreekt). De vergadering wordt als regel op de tweede maandag van juni, van 18.00 tot 19.30 uur gehouden en wordt gevolgd door een afsluitende borrel.

Artikel 15.
Het bestuur stelt het programma van de wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen samen; de secretaris zorgt voor tijdige convocatie.

Artikel 16 is vervallen

Van de gelden:

Artikel 17.
De leden betalen een jaarlijkse contributie, te voldoen bij de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar. Het verenigingsjaar wordt geacht te lopen van november tot en met oktober. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks ter vergadering opnieuw vastgesteld volgens voorstel van de secretaris-penningmeester tijdens de behandeling van het financieel jaarverslag.

Indien er twee jaar niet wordt betaald, ondanks de reguliere betalingsverzoeken en herinneringen, volgt nog 1 herinnering met verzoek binnen één maand contributie over te maken. Als dit niet gebeurt wordt het lidmaatschap beëindigd.

Artikel 18.
Aan niet-leden die prijs stellen op een regelmatige toezending van de convocaties kan een bijdrage in de druk- en portikosten gevraagd worden, de toehoordersbijdrage. Deze wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, gelijktijdig met het vaststellen van de contributie voor de leden.

Artikel 19.
Ere-leden betalen geen contributie.

Artikel 20.
Contributies en toehoorders bijdragen worden slechts aangewend voor de lopende kosten alsmede, waar mogelijk, de opbouw van een kleine financiële reserve, zulks ter discretie van de secretaris-penningmeester en ter beoordeling van de ledenvergadering. De vereniging verwerft verder kapitaal noch goederen. Indien noodzakelijk kan het bestuur voor afzonderlijke projecten proberen aparte fondsen te werven, hetzij van de leden – dit ter beoordeling door de vergadering -, hetzij van derden zolang dit laatste het eigen karakter van de vereniging niet in gevaar brengt. Voor de aanmaak van de gedenkpenning, behorende bij de aanmoedigingsprijs van de vereniging kan, indien nodig, een incidentele bijdrage, boven de jaarlijkse contributie, van de leden worden gevraagd.

Van de stemmingen:

Artikel 21.
Tenzij anders bepaald in dit reglement zijn alle stemmingen openbaar en beslist een eenvoudige meerderheid. Bij staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Van de aanmoedigingsprijs:

Artikel 22.
Éénmaal per twee jaar wordt de aanmoedigingsprijs van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging in de vorm van een penning uitgereikt voor een recent werkstuk op het gebied van de klinische neurologie of van de neurologische wetenschappen in de ruimste zin van het woord aan een onderzoeker, die op het moment van publicatie of presentatie, de leeftijd van 36 jaar nog niet zal hebben bereikt.

Artikel 23.
De beoordelingscommissie voor de aanmoedigingsprijs wordt gevormd door het zittende bestuur, alsmede één door het bestuur daartoe aangezocht lid of ere-lid van de vereniging. Bij de toekenning zijn zij gebonden aan het reglement voor de aanmoedigingsprijs, zoals dit afzonderlijk aan dit huishoudelijk reglement is toegevoegd.

Algemene bepaling:

Artikel 24.
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Amsterdam, november 2007.