Reglement aanmoedigingsprijs

REGLEMENT AANMOEDIGINGSPRIJS VAN
DE AMSTERDAMSCHE NEUROLOGENVEREENIGING

 

Van de prijs:

Artikel 1.
Als stimulans voor actief wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische neurologie of de neurologische wetenschap in brede zin door jonge academici, is ingesteld: de aanmoedigingsprijs van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging.

Artikel 2.
De prijs heeft de vorm van een zilveren gedenkpenning.

Artikel 3.
Deze penning zal eens in de twee jaar worden uitgereikt aan de Nederlandse, of hier werkzame, niet Nederlandse wetenschapper die naar het oordeel van de beoordelingscommissie in de vier aan het jaar van de uitreiking voorafgaande jaren, de meest verdienstelijke actieve wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd op, alternerend, het gebied van de klinische neurologie in engere zin of het gebied van de neurologie in de breedste zin van het woord. Ten tijde van de publicatie of presentatie van het werk mag de betrokkene de leeftijd van 36 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 4.
Wetenschappelijk werk op het gebied van de psychiatrie, de psychologie en de overige gedragswetenschappen, zal in principe niet voor bekroning in aanmerking komen, tenzij er sprake is van een directe organische benadering van het zenuwstelsel. Voor de overige gelden, voor de prijsuitreiking op het gebied van de neurologie in brede zin, geen principiële beperkingen binnen het gebied van de neurowetenschappen. Voor de prijs op klinisch neurologisch gebied kunnen ook klinisch-pathologische en experimenteel pathologische studies in aanmerking komen.

Van de beoordelingscommissie:

Artikel 5.
De beoordeling van de werken, welke voor de aanmoedigingsprijs in aanmerking komen, geschiedt door een commissie die bij iedere gelegenheid afzonderlijk en éénmalig zal worden benoemd door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur.

Artikel 6.
De commissie zal bestaan uit vijf leden, te weten het voltallige bestuur alsmede één daartoe door het bestuur aangezocht lid of ere-lid van de vereniging. Bij verhindering van één van de commissie-leden, deel te nemen aan de werkzaamheden van de commissie, zal door de zittende commissie een vervanger worden uitgezocht uit de leden of ere-leden van de vereniging, onder kennisgeving aan de ledenvergadering.

Artikel 7.
De benoeming van de commissie vindt plaats ten minste twee maanden vóór de uitreiking van de prijs. Zij komt zo vaak tezamen als zij voor de uitvoering van haar werkzaamheden noodzakelijk acht.

Artikel 8.
De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. De secretaris-penningmeester van de vereniging is tevens secretaris van de beoordelingscommissie.

Van de beoordeling:

Artikel 9.
Voor de beoordeling voor toekenning van de aanmoedigingsprijs komen in aanmerking reeds gepubliceerde werken, inclusief proefschriften en tijdschriftartikelen, beperkt gepubliceerde werken zoals interne rapporten alsook nog ongepubliceerde doch afgesloten manuscripten mits voldoend aan de in artikel 3 en 4 gestelde criteria.

Artikel 10.
De te beoordelen werken dienen uiterlijk op 31 december voorafgaand aan de datum van uitreiking – welke op de wetenschappelijke vergadering in juni zal plaatsvinden – in het bezit te zijn van de secretaris-penningmeester van de vereniging.

Artikel 11.
De secretaris-penningmeester draagt zorg voor een tijdige mededeling aan de leden van de Amsterdamsche en Nederlandse neurologen-verenigingen, alsmede aan de lezers van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, dat inzendingen voor de prijs worden ingewacht. Inzending is mogelijk zowel door de auteur zelf als door derden. Leden van de vereniging dienen studies, waarvan zij menen dat deze voor bekroning in aanmerking komen, onder de aandacht van de commissieleden te brengen. Ook niet-leden kunnen eigen werk of studies van derden voor beoordeling insturen.

Artikel 12.
Bij de beoordeling van de ingezonden werken zal aan klinische relevantie, originaliteit, eigen inbreng in groepswerken en diversiteit groot gewicht worden toegekend.

Artikel 13.
De commissie neemt haar besluit met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Artikel 14.
Slechts in geval van uitzondering kunnen, bij staken van de stemmen en indien de commissie dit unaniem om deze of andere redenen wenselijk achten, in één jaar 2 aanmoedigingsprijzen worden toegekend.

Artikel 15.
Bij staken van de stemmen over meer dan twee personen wordt geen aanmoedigingsprijs uitgereikt.

Artikel 16.
Indien de commissie van oordeel is dat geen van de ingezonden werken voor bekroning in aanmerking komt, kan zij bij eenvoudige meerderheid van stemmen besluiten in het betrokken jaar géén prijs uit te reiken.

Artikel 17.
De beslissing van de commissie wordt bij monde van haar voorzitter met een beredeneerd rapport aan de ledenvergadering bekend gemaakt ten tijde van de uitreiking van de prijs op de juni-vergadering van het betrokken verenigingsjaar. Indien besloten is niet tot uitreiking over te gaan zal dit eveneens op de juni-vergadering en op dezelfde wijze worden bekend gemaakt. De beslissing van de commissie is onherroepelijk. De namen van inzenders die niet voor deze onderscheiding in aanmerking zijn gekomen blijven strikt geheim. Het commissierapport wordt niet gepubliceerd.

Artikel 18.
Zij die reeds eerder de aanmoedigingsprijs van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging ontvingen, komen niet voor een tweede bekroning in aanmerking.

Van de uitreiking:

Artikel 19.
De uitreiking vindt plaats éénmaal per twee jaar op de juni-vergadering van het betrokken verenigingsjaar bij monde van de voorzitter van de vereniging of, indien deze is verhinderd, bij monde van de waarnemend voorzitter.

Artikel 20.
De secretaris-penningmeester draagt zorg voor bekendmaking van de prijswinnaar in een daartoe geëigend wetenschappelijk tijdschrift.

Van de kosten en gedenkpenning:

Artikel 21.
Alle kosten verbonden aan het doen vervaardigen van de gedenkpenningen en de uitreiking er van als aanmoedigingsprijs worden gedragen door de Amsterdamsche Neurologenvereeniging. De secretaris-penningmeester van deze vereniging kan hiertoe, indien noodzakelijk, van de leden een incidentele extra bijdrage, boven de gebruikelijke jaarlijkse contributie, verlangen. De matrix van de gedenkpenning zal berusten bij de vervaardiger daarvan. Indien de beschikbare middelen onvoldoende zijn kan het bestuur beslissen om met behulp van de matrix een gedenkpenning uit enig ander metaal dan zilver te laten vervaardigen.

Algemene bepaling:

Artikel 22.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging.

Amsterdam, november 2007.